Khai giảng lớp học Lập trình nâng cao với Angular 8, OData và Asp.Net Mvc API

Khai giảng lớp học Lập trình nâng cao với Angular 8, OData và Asp.Net Mvc API
access_time 11/1/2019 12:00:00 AM
person quản trị viên

Nội dung Khóa tập huấn

1. Kiến trúc hệ thống

+ Thiết kế kiến trúc hệ thống

+ Tạo Solution và các Project có liên quan

+ Mô tả các thành phần của kiến trúc hệ thống

+ Mối quan hệ và các điều kiện rằng buộc

+ thiết lập router, xử lý URL

2. Các vấn đề bảo mật

+ Mã hóa thông tin

+ Xác thực và cấp quyền

+ Các vấn đề xử lý liên quan tới xác thực cấp quyền gắn với mô hình của tổng công ty điện lực Hà nội

3. Thiết kế và Xây dựng CSDL

+ Domain Partten và việc phân tách các miền gắn với bài toán Quản lý Công việc 

+ Các vấn đề nâng cao với Entity Framework

+ Thiết kế các thực thế và các mối quan hệ trong bài toán Quản lý Công việc

4. Thiết kế và xây dựng API

+ Các nguyên lý nâng cao khi thiết kế API

+ Bảo mật gắn với API

+ Thiết kế API gắn với bài toán Quản lý Công việc

+ Xây dựng API gắn với bài toán Quản lý Công việc

5. Xử lý Fontend

+ Component và các vấn đề kế thừa Component trong Angular 8

+ Các xử lý nâng cao liên quan tới Giao diện Angular 8 với Bootstrap và Angular Material

+ Xử lý công thức động đa chiều trong KPI

+ Xây dựng các biểu đồ gắn với kết quả thực hiện KPI theo từng đơn vị trong tổng EVN Hà Nội

+ Áp dụng vào việc xây dựng bài toán Quản lý Công việc

6. Các vấn đề khác

+ Đồng bộ dữ liệu với hệ thống Quản lý nhân sự

+ Xử lý đọc dữ liệu theo cơ chế dị bộ gắn với file excel.

+ Cài đặt và triển khai hệ thống trên Server

7. Nội dung các chức năng của bài toán Quản lý Công việc

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y0xIlQDQWKHBv-2FElEtIxOI6763MaSSZfea19fon4c/htmlview

8. Thông tin khóa tập huấn:

8.1. Giảng viên 

+ Anh Đào Minh Giang: Kinh nghiệm 18 năm trong phát triển hệ thống, tham gia xây dựng các hệ thống lớn trên nền tảng Angular 2,  4, 6, 7 và 8.

8.2. Thời gian và địa điểm

+ Bắt đầu : 1/11/2019 -> 30/11/2019

+ Địa điểm: 174 Nguyễn Đổng Chi -  Mỹ Đình - Hà nội

9. Hình ảnh tập huấn

Hình ảnh tập huấn: Trình bày Mô hình hệ thống

vertical_align_top
share
Chat...