Khai giảng khóa học Lập trình cơ bản Angular 8

Khai giảng khóa học Lập trình cơ bản Angular 8
access_time 8/12/2019 12:00:00 AM
person quản trị viên

Khóa học Lập trình Cơ bản Angular 8 và Typesript

I. Giới thiệu chung

+ Công ty VietIs (https://vietis.com.vn/) hợp tác với các cán bộ trực thuộc công ty Hệ sinh thái Phần mềm (http://ecosoftware.vn/) thực hiện đào tạo chuyển giao công nghệ Angular 8 cho các cán bộ trực thuộc Công ty VietIS để phục vụ cho dự án gia công phần mềm cho khách hàng nhật.

+ Giảng viên : Ths Nguyễn Mạnh Hùng, Đào Minh Giang

+ Thời gian: Từ 12/8/2019 đến 25/8/2019

+ Địa điểm đào tạo: Tại công ty VietIS

II. Nội dung khóa đào tạo

1. Tổng quát Angular 8

- Giới thiệu về Angular

- Single Page Application

- Angular Feature

- Angular Cli

2. Modules, Components, Templates, and Metadata

- Thông tin về Model

- Thông tin về Component

- Thông tin về Template

- Thông tin về Metadata

- Các thư việc thiết kế như Bootstrap, FlexLayout

3. Router và Databing

- Basic Router

- Databinding

- Interaction Component with Template

4. RXJS

- Giới thiệu về Stream

- Component of an Rx Stream

- Cách thức tiếp cận hướng dữ liệu của stream

- Observable and RxJS

- Core Operator RxJS

- Observables in Angular

- Error Handing

5. Form in Angular

- Tổng quát về Form

- Template Form

- Reactive Form

- Các vấn đề khác liên quan tới form

6. Component Communication

- Introduction Communication

- Input Properties

- Output Properties

7. Service và DI

- Service in Angular

- Call Service in Server

- Display information

- Handing Error

8. Angular Material

9. Advance Router và Component Lifecycle

- Module structure in Enterprise application

- Router app and Child

- Component Lifecycle

10. Security Angular

- Introduction Security

- JWT

- Authentication

11. Phân tích và áp dụng xây dựng bài tập cuối khóa học

12. Học viên tự xây dựng bài tập trong vòng 1 tuần

13. Review Chấm điểm và đánh giá học viên

14. Một số hình ảnh khóa đào tạo


Hình ảnh 1


Hình ảnh 2

vertical_align_top
share
Chat...