Khai giảng Khóa học Lập trình Angular 7+ và Asp.net Mvc Core MVC 2.2 và Asp.net Mvc Core Api 2.2 + Entity Framework Core

Khai giảng Khóa học Lập trình Angular 7+ và Asp.net Mvc Core MVC 2.2 và Asp.net Mvc Core Api 2.2 + Entity Framework Core
access_time 3/18/2019 12:00:00 AM
person quản trị viên

Nội dung Khóa học Lập trình Angular 7+ và Asp.net Mvc Core MVC 2.2 và Asp.net Mvc Core Api 2.2 + Entity Framework Core

I. Giới thiệu chung

+ Công ty Xi Măng Hoàng Thạch (http://www.ximanghoangthach.com/) hợp tác NIIT Hà nội và các cán bộ trực thuộc công ty Hệ sinh thái Phần mềm (http://ecosoftware.vn/) thực hiện đào tạo chuyển giao công nghệ Lập trình Angular 7+ và Asp.net Mvc Core MVC 2.2 và Asp.net Mvc Core Api 2.2 + Entity Framework Core cho các cán bộ trực thuộc Phòng Công nghệ Thông tin trực thuộc Công ty Xi Măng Hoàng Thạch để phục vụ cho việc nâng cấp và xây dựng Hệ thống thông tin trực thuộc Công ty Xi măng Hoàng Thạch.

- Giảng viên : Ths Nguyễn Mạnh Hùng, Đào Minh Giang

- Địa điểm đào tạo: Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch, Khu 2 Bích Nhôi, TT Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 18/03/19 đến ngày 07/05/2019

- Thời lượng: Liên tục từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (6h/ ngày)

II. Nội dung khóa đào tạo

Phần 1 : Asp.Net Core 2.2 và Entity Framework

1. Tổng quát Asp.Net MVC Core và Entity Framwork Core

- Giới thiệu chung về Asp.Net MVC Core (Tổng quát, mô hình MVC, Các thành phần của Asp.Net MVC Core)

- Cặt đặt công cụ và Sql Server và các bộ công cụ phát triển

- Ví dụ minh họa

2. Kiến trúc MVC và Entity Framework Core

- Mô hình MVC và các thành phần

- Các thành phần cơ bản Entity Framework Core

- Tạo CSDL và Migration

- Ví dụ minh họa

- Tạo các Entity với các quan hệ (Một - Nhiều, Nhiều - Nhiều, kế thừa)

- Kiểu dữ liệu liên quan tới các thực thể và các điều kiện rằng buộc dữ liệu

- Truy vấn và thao tác dữ liệu với Entity Framework

- Ví dụ minh họa

3. Asp.Net Mvc Core 2.2

- Controller

- View

- Model

- Model Binder và Data Validation

- Database Access

- Mô hình Code First, DataContext và các cấu hình trong ứng dụng

- Bảo mật Asp.net MVC trong Asp.net Mvc Core

- Authentication, Authorization and ASP.NET Core Identity Cơ bản

- Authentication, Authorization and ASP.NET Core Identity Nâng cao

- Ví dụ minh họa

4. Thiết kế Parttern và xây dựng ứng dụng

- Thiết kế Parttern (Phân chia ứng ứng theo n tầng)

- Xây dựng ứng dụng dựa trên Parttern

5. Triển khai ứng dụng Asp.Net Mvc Core trên server

Phần 2: TypeScript, API và Angular 7.x

1. Typescript

1.1 Tổng quát TypeScript

- Giới thiệu chung về TypeScript

- Mối liên hệ giữa TypeScript và JavaScript

- Sử dụng Visual Studio Code làm việc với TypeScript

1.2 Kiểu dữ liệu và khai báo biến trong TypeScript

- Kiểu dữ liệu cơ bản

- Cách thức khai báo biến trong TypeScript

1.3 Lập trình hướng đối tượng với TypeScript

- Giới thiệu về Interface và Enum

- Sử dụng Class, Khai báo Class, Contructor, kế thừa

- Đặc trưng của phương thức và các khai báo và sử dụng Phương thức

- Generic và vấn đề Generic trong typescript

1.4 Các vấn đề khác

- Iterators and Generators

- Kiểu dữ liệu nâng cao của TypeScript (Intersection, Union..)

- Module và Template

2. Asp.Net Mvc Core 2.2 Api

2.1 Các thành phần Asp.Net Mvc Core Api

- Tổng quát về Asp.net Mvc Core Api

- Các parttern trong việc pgats triển Asp.Net Mvc Core Api

- Mối liên hệ giữa Model và View Model

- Router

- Test các Api với công cụ PostMan

- Debug ứng dụng

- Ví dụ minh họa

2.2 Bảo mật và xử lý lỗi

- Xử lý lỗi và ghi log trong xây dựng Api

- Kiểm soát truy cập và phân quyền người dùng

- JWT và Auth0

- Ví dụ minh họa

3. Lập trình Angular 7

3.1 Tổng quát Angular 7

- Giới thiệu chung về Angular 7  

- Cách thức làm việc của Angular 7        

- Mô tả về Visual Studio Code

- Giới thiệu về Angular Cli

- Tạo ứng dụng đầu tiên với Angular 7   

3.2 Node Js và các thư viên đi kèm

- Giới thiệu về Node JS    

- Giới thiệu và các gói thư viên đi kèm  

- Các gói thư viên thông dụng đi kèm Angular 7

- Tạo Solution và tích hợp Asp.Net MVC Core và Angular 7  

- Tạo ứng dụng minh họa  

3.3 Kiến trúc ứng dụng Angular 7        

3.4 Component  

- Tổng quát về Component

- Template và DOM

- Tạo Component với Angular Cli

- Binding Data (Binding thông qua Property, Biding 1 chiều, 2 chiều )        

- Event        

- Tạo ứng dụng minh họa với Component       

3.5 RxJS

3.6 Form và Các vấn đề thao tác với dữ liệu  

- Các vấn đề cơ bản về Form      

- Template-driven forms  

- Tạo ứng dụng minh họa với Template-driven Form  

- Reactive Forms    

- Kiểm tra thao tác dữ liệu với Form, ghi Log và hiển thị thông báo lỗi      

- So sánh Template-driven với Reactive Form  

- Tạo ứng dụng minh họa với Reactive Form kết hợp với ghi log và hiển thị thông báo lỗi

3.7 Các vấn đề cơ bản về Routing

3.8 Phân chia ứng dụng theo Module

- Giới thiệu ngModule và cách phân chia ứng dụng    

- Kết hợp Routing với Module    

- Tạo Module trong ứng dụng      

- Tạo ứng dụng minh họa  

3.9 Service

- Giới thiệu về HTTP        

- Kiến trúc SOA và cách thức tạo Service trong ứng dụng Angular 7

- Giới thiệu một số Service của các nhà cung cấp service và cách thức tương tác với nó

- Sử dụng HttpClient để gọi các Service được xây dựng bởi Asp.Net MVC Core        

- Tạo ví dụ minh họa        

3.10 Bảo mật với Angular 7

3.11 Các vấn đề nâng cao với Angular 7

3.12 Cài đặt và triển khai ứng dụng

3.13 Phân tích ứng dụng, xây dựng và triển khai ứng dụng thực tế

4. Một số hình ảnh khóa đào tạo


Hình số 1: Cảnh Nhà Máy Xi Măng Hoàng Thạch


Hình số 2: Lớp tập huấn


Hình số 3: Lớp tập huấn

Hình số 4: Lớp tập huấn

Hình số 5: Lớp tập huấn


vertical_align_top
share
Chat...