Khóa đào tạo và chuyển giao công nghệ : Angular 10, Asp.Net Core Api 3.x

Khóa đào tạo và chuyển giao công nghệ : Angular 10, Asp.Net Core Api 3.x
access_time 8/8/2020 12:00:00 AM
person Đào Minh Giang

Giới thiệu tổng quát về khóa Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ Angular 10 và Asp.net Mvc Core 3.x Api

1. Giảng viên

Ths: Nguyễn Mạnh Hùng, Đào Minh Giang

2. Đối tượng học viên

Cán bộ phòng Công nghệ Phần mềm Công ty CNTT Điện lực Hà Nội

3. Thời gian

16/5/2020 -> 31/7/2020

Tổng số giờ : 184 giờ

4. Nội dung

STT   Nội dung
I   .Net framewok 3.x và Visual Studio 2019
1.1     Giới thiệu .Net Framework Core 3.x
1.2     Visual Studio 2019
1.3     Cài đặt môi trường và Team Foundation Service
II   Lập trình Hướng đối tượng C# 8.0
2.1     Cơ bản Class
2.2     Liên kết các Class
2.3     Thừa kế
2.4     Đa hình
2.5     Interface và các vấn đề liên quan
2.6     Non-Generic(Arraylist, Hastable, Queue...)
2.7     Generic(List, Queue, Stack...)
2.8     Delegate
2.9     Anonymous Method
2.10   Lambda Expression
2.11   Generic Delegate
2.12   Event
2.13   LINQ (Method Syntax, Query…)
2.14   Asynchronous Programming
2.14.1   Tasks
2.14.2   Async and Await
III   Lập trình .Net Core 3.x API
3.1     Nhắc lại kiến trúc MVC
3.2     Nhắc lại Entity Framework
3.3     Nhắc lại Repository
3.4     Get-Getting Resource
3.5     Searching and Filtering
3.6     Post
3.7     Data validation and Error
3.8     Put
3.9     Patch
3.10   Delete
3.11   Một số vấn đề nâng cao khác (Pagination, Sorting…)
IV   Lập trình typescript 3.8
4.1     Kiểu dữ liệu và khai báo biến trong TypeScript
        Kiểu dữ liệu cơ bản
        Cách thức khai báo biến trong TypeScript
4.2     Lập trình hướng đối tượng với TypeScript
        Giới thiệu về Interface và Enum
        Sử dụng Class, Khai báo Class, Contructor, kế thừa
        Đặc trưng của phương thức và các khai báo và sử dụng Phương thức
        Class và interface
        Enum và Generic
4.3     Function
4.4     Các vấn đề khác
        Iterators and Generators
        Kiểu dữ liệu nâng cao của TypeScript (Intersection, Union..)
        Module và Template
V   Lập trình Angular 10
5.1     Tổng quát Angular 10
5.2     Node Js và các thư viên đi kèm
5.3     Kiến trúc ứng dụng Angular 10
5.4     Các vấn đề cơ bản Component
5.5     Bootstrap và Angular 10
5.5     Lâp trình RxJS
        Giới thiệu Streme và RxStream
        Stream và cách tiếp cận hướng dữ liệu
        Observable and RxJS
        Core Operator RxJS
        Observables in Angular
        Error Handing
5.6     Form - Thao tác với dữ liệu
5.7     Các vấn đề cơ bản về Routing
5.8     Phân chia ứng dụng theo Module
5.9     Service
5.10   Angular Material      
5.11   Giao tiếp giữa các Component
5.12   Các vấn đề nâng cao về Router
5.13   Component Lifecycle
5.14   Upload file và excel
5.15   Biểu đồ
5.16   Biểu đồ (Tiếp)
5.17   Report và các vấn để khác
5.18   Template Ngrx - Phần 1
      Template Ngrx - Phần 2
5.19   Bảo mật cơ bản với Angular 10
        Identity Server 4 và Angular 10
        Phân quền và các vấn đề khác
VI Xây dựng và triển khai ứng dụng:
      Quản lý công việc
      DGA (Dissolved Gas Analysis): Phân tích khí hòa tan.

4. Hình ảnh

Bạn cần đăng nhập vào hệ thống mới có quyền download file kèm theo bài viết Đăng ký tài khoản

vertical_align_top
share
Chat...