Khai giảng khóa Phân tích và thiết kế Hệ thống

Khai giảng khóa Phân tích và thiết kế Hệ thống
access_time 12/12/2020 12:00:00 AM
person Đào Minh Giang

Giảng Viên: Ths Nguyễn Mạnh Hùng, Đào Minh Giang
Thời gian: 20/11/2020 - 15/1/2021

Nội dung toàn bộ khóa học được mô tả dưới đây:

STT

Nội dung

I

Hệ thống thông tin

1.1

Tổng quát về Hệ thống thông tin

1.2

Các khái niệm về Phân tích và thiết kế Hệ thống

1.3

Các tiếp cận khác nhau trong Phân tích và thiết kế hệ thống

1.4

Cài đặt bộ công cụ Visual Paradigm và các môi trường tích hợp

II

Ngôn ngữ UML và Bộ công vụ Visual Paradigm

2.1

Lịch sử phát triển

2.2

Các hướng nhìn UML

2.3

Tổng quát Các biểu đồ trong UML

2.4

Tổng quá bộ công cụ Visual Paradigm

2.5

Biểu đồ các trường hợp sử dụng

2.8

Biểu đồ lớp

2.7

Biểu đồ đối tượng

2.8

Biểu đồ tuần tự

2.9

Một số biểu đồ khác

III

Tiến trình phát triển hệ thống thông tin

3.1

Một số tiến trình phát triển phần mềm thông dụng

3.1.1

Tiến trình phát triển theo mô hình thác nước

3.1.2

Tiến trình phát triển theo mô hình soắn ốc

3.2

Tiến trình phát triển theo RUP

 

Các nguyên tắc cơ bản của RUP

 

Các pha và công đoạn của RUP

 

Các bước thực thi dựa trên khuôn mẫu RUP

3.3

Tiến trình phát triển theo Agile và Scum

 

Product Owner

 

Scrum Master

 

 Scrum Team

 

Product Backlog

 

và các thành phần khác

IV

Phân tích hệ thống

4.1

Các vấn đề cơ bản của Yêu cầu phần mềm

4.2

Yêu cầu từ phía khách hàng và các lưu ý khi thực hành xác định yêu cầu

4.3

Phân tích yêu cầu

 

Vai trò phân tích nghiệp vụ

 

Nhiệm vụ phân tích nghiệp vụ

 

Kỹ năng và kiến thức về phân tích nghiệp vụ

 

Biểu đồ Mô hình hóa nghiệp vụ (Business Process Diagram)

4.4

Phát triển yêu cầu

4.5

Yêu cầu cho các loại dự án

4.6

Quản lý yêu cầu

4.7

Tổ chức Cuộc họp gắn với Phân tích nghiệp vụ

 

Lập kế hoạch cuộc họp

 

Review cuộc họp

 

Xác định mục tiêu cuộc họp

4.8

Phân tích chức năng hệ thống

 

Tổng quát về phân tích chức năng

 

Các kỹ thuật và lược đồ phân tích chức năng

4.9

Đặc tả tài liệu phân tích hệ thống

V

Thiết kế hệ thống kiến trúc hệ thống

5.1

Tổng quát về mô hình thiết kế kiến trúc Hệ thống

5.2

Các biểu đồ và hình vẽ có liên quan

5.3

Tài liệu có liên quan

5.4

Ví dụ : Thiết kế kiến trúc với Microservice

VI

Thiết kế chi tiết

6.1

Lựa chọn kiến trúc phát triển phần mềm

6.2

Biển đồ các trường hợp trong Thiết kế chi tiết

6.3

Biểu đồ lớp các đặc tả chi tiết

 

Các thuộc tính

Các liên kết

Các Phương thức

Tài liệu có liên quan

6.4

Biểu đồ tuần tự, biểu đồ hoạt động trong thiết kế

6.5

Biểu đồ trạng thái trong thiết kế

6.6

Biểu đồ thời gian trong thiết kế

6.6

Thiết kế Cơ sở dữ liệu

 

Thiết kế CSDL

 

Tài liệu có liên quan

6.9

Thiết kế giao diện

6.10

Biểu đồ triển khai Hệ thống

6.11

Triển khai bài toán trên nền tảng Microservice.


Một số hình ảnh Khóa học


vertical_align_top
share
Chat...