Cấu trúc Cơ bản của chương trình trong Ngôn ngữ lập trình C – Bài 2

Cấu trúc Cơ bản của chương trình trong Ngôn ngữ lập trình C – Bài 2
access_time 9/30/2019 12:00:00 AM
person Nguyễn Mạnh Hùng

Cấu trúc Cơ bản của chương trình trong Ngôn ngữ lập trình C – Bài 2

1. Cài đặt trình biên dịch C/C++

Ngôn ngữ lập trình C sử dụng trình biên dịch GNU GCC để thực hiện biên dịch ứng dụng. Ngoài trình biên dịch GNU GCC thì với các lập trình viên đã quen sử dụng Visual Studio thì có thể sử dụng trình biên dịch C/C++ đã được tích hợp sẵn trên Visual Studio.

Để cài đặt GNU GCC các lập trình viên vào địa chỉ :

https://gcc.gnu.org/

Lựa chọn hệ điều hành : Tương ứng với Link: https://gcc.gnu.org/install/binaries.html

Sau đó download về và cài đặt. Ví dụ download gcc với hệ điều hành Windows 10 như sau : Vào địa chỉ :

http://mingw-w64.org/doku.php/download

Download GCC tương ứng và tiến hành cài đặt


 

Hình số 1: Cài đặt GCC

Hệ thống sẽ tự động Download các gói cài đặt và tiến hành cài đặt.

 

Hình số 2: Hệ thống tự động Download các gói cài đặt

Lựa chọn GCC khi tiến hành cài đặt

 

Hình số 3: Lựa chọn GCC khi cài đặt 

2. Cài đặt công cụ lập trình.

Có rất nhiều các bộ công cụ khác nhau để tạo chương trình C ví dụ như Eclipse, Visual Studio 2012, 2013, 2015, 2017, 2019…

Ở đây chúng ta sử dụng công cụ Eclipse để thực hiện biên tập các ví dụ.

 

Hình số 4: Hình ảnh cài đặt eclipse

 

3. Cấu trúc chương trình C đơn giản

Để minh họa cho cấu trúc của một chương trình C đơn giản, chúng ta đưa ra ví dụ đơn giản như sau :


 

Hình số 5: Cấu trúc chương trình lập trình C

Chú thích : Cũng như các ngôn ngữ lập trình khác như C#, java …, chú thích nhằm giải thích một câu lệnh hoặc một khối lệnh nào đó trong chương trình, trong ngôn ngữ lập trình C có nhiều các chú thích ví dụ như sử dụng // để ghi 1 dòng chú thích, /*   */ để nghi nhiều dòng chú thích.

Chỉ thị bộ tiền xử lý : Dòng #include <stdio.h> là chỉ thị của bộ tiền xử lý trong ngôn ngữ C, dòng lệnh bắt đầu bởi dấu # nhằm chỉ rõ nó được bộ tiền xử lý trong chương trình dịch của ngôn ngữ lập trình C xử lý trước khi biên dịch chương trình. Ngoài ra chỉ thị #include <stdio.h> chứa thông tin được sử dụng bởi các trình biên dịch khi biên dịch các cuộc gọi đến các chức năng thư viện chuẩn đầu vào / đầu ra như vậy như printf . Hai chỉ thị quan trọng nhất là:

·                 Chỉ thị sự gộp vào của các tập tin nguồn khác: #include

·                 Chỉ thị việc định nghĩa các macros hoặc ký hiệu: #define

 Hàm main() là một hàm chính của của chương trình C, trong chương trình C có thể chứa nhiều hàm, tuy nhiên nó chỉ có chứa một hàm main(). Mỗi chương trình C đều bắt đầu thực thi chương trình tại hàm main(), hàm main() có thể trả về giá trị hoặc không.

 Printf(“”) : Hàm in ra dòng thông báo

{ } : Sử dụng để định phạm vi của khối lệnh

4.  Mô tả các bước để tạo chương trình C

Sau đây là các bước để thực thi một chương trình C thông qua bộ công cụ Eclipse.

Bước 1 : Tạo Project

Khởi tạo Project (Chọn File/New/C Project

 

Hình số 6 : Khởi tạo projecy

Cập nhật các thông tin mô tả dự án như tên tác giả ….

Lựa chọn các thông tin cấu hình dự án, sau đó chọn Finish để kết thúc quá trình tạo Project.

 

Hình số 7: Lựa chọn cấu hình

Bước 2 : Bổ sung mã chương trình và tiến hình biên dịch

-       Mở file code chương trình thông qua cửa sổ bên trái (Project Exployer)

-       Bổ sung code

-       Biên dịch chương trình (Menu Project/Build All hoặc Ctr+B )

Bước 3 : Chạy chương trình

-       Mở Menu Run/Run hoặc Ctr + F11)

-       Nếu tiến hành mở Menu Run/Debug chọn F11

 

Hình số 8: Hình ảnh chạy chương trình


vertical_align_top
share
Chat...