Giới thiệu lập trình Asp.Net MVC 5.0 - Visual Studio 2015 - Bài 1

Giới thiệu lập trình Asp.Net MVC 5.0 - Visual Studio 2015 - Bài 1
access_time 11/21/2015 12:00:00 AM
person Nguyễn Mạnh Hùng
1. Tổng quan về ứng dụng web
Các ứng dụng web là các chương trình thực thi trên máy chủ web (Web server) và truy cập và tương tác với người sử dụng thông qua trình duyệt web. Khái niệm này được người sử dụng thừa nhận rộng rãi, tuy nhiên ngày nay CNTT phát triển mạnh mẽ, một loạt các nền tảng công nghệ ra đời, ứng dụng web hoàn toàn có thể không cần phải tương tác hoặc thực thi trên máy chủ web, có nghĩa là ứng dụng web này chạy thuần túy trên  trình duyệt duyệt web. Điều đó có nghĩa ứng dụng web không cần kết nối Internet vẫn có thể chạy được.
Ứng dụng web cho phép người sử dụng có thể chia sẻ và truy cập thông tin thông qua Internet. Lập trình viên có thể tạo các ứng dụng web để phục vụ mục tiêu thương mại ví dụ như các website bán hàng trực tuyến …
Ứng dụng web có thể được nhìn theo nhiều hướng khác nhau: Hướng nhìn của các nhà phát triển ứng dụng, thường chia ứng dụng web thành nhiều các phân tầng khác nhau, mỗi phân tầng đảm nhiệm một số các nhiệm vụ mang tính logic của ứng dụng. Hướng nhìn triển khai ứng dụng, thường phân chia ứng dụng thành các thành phần vật lý khác nhau, các thành phần vật lý này được cài đặt tại các máy tính (các nút mạng) khác nhau trong hệ thống.
1.1. Phân tầng trong ứng dụng Web.
Hướng tiếp cận này phân tách ứng dụng thành các thành phần mang tính logic. Đây là hướng nhìn của các nhà phát triển ứng dụng, thông thường ứng dụng web được phân chia thành các phân tầng sau :
Hình số 1: Phân tầng trong ứng dụng Web
1.2. Kiến trúc ứng dụng web
Theo hướng tiếp cận này, phân chia ứng dụng thành các thành phần vật lý. Đây là hướng nhìn triển khai ứng dụng, ứng dụng web thường được phân chia như sau :
Hình số 2 : Ví dụ mô hình 3-tier
Chú ý : Layer khác hoàn toàn với Tier. Mọi người thường hay nhầm lẫn giữa chúng. Tier thường gắn liền với phần cứng (phân chia ứng dụng thành các thành phần vật lý khác nhau, khái niệm này gắn liền với mô hình Client/Server). Còn layer là các lớp cấu tạo nên một ứng dụng (Phân chia ứng dụng thành các thành phần Logic khác nhau). Layer gắn với mô hình phát triển còn Tier gắn với mô hình triển khai.
2. Giới thiệu ASP.Net MVC
2.1. Tổng quát Asp.Net MVC
Asp.Net MVC là một Framework sử dụng .Net Framework cho việc phát triển ứng dụng web động, trước khi Asp.Net MVC ra đời, lập trình viên sử dụng công nghệ Asp.Net Web Form trên nền tảng .Net Framework để phát triển ứng dụng Web động.
Asp.Net MVC phát triển trên mẫu thiết kế chuẩn MVC, cho phép người sử dụng phát triển các ứng dụng phần mềm. MVC là tên một mẫu phát triển ứng dụng, phương pháp này chia nhỏ một ứng dụng thành ba thành phần để cài đặt, mỗi thành phần đóng một vai trò khác nhau và ảnh hưởng lẫn nhau, đó là models, views, và controllers.
Hình vẽ sau đây mô tả mô hình thiết kế MVC.
Hình số 3 : Mẫu thiết kế MVC
Các đặc trưng chính của Model, View và Controller trong mẫu thiết kế chuẩn MVC. Ví dụ: sử dụng biểu đồ tuần tự để mô tả mô hình MVC.
Hình số 4 : Biểu đồ tuần tự mô tả mô hình MVC
2.2. Lợi ích khi xây dựng ứng dụng web dựa trên mô hình MVC
Nền tảng ASP.NET MVC mang lại những lợi ích sau: 2.3 Tính năng của ASP.Net MVC 2.4. Lịch sử phát triển của Asp.Net MVC
Asp.Net 1.0 : Phiên bản đầu tiên được phát hành vào tháng 3 năm 2009 trên nền tảng bộ .Net Framework 3.5 bộ Visual Studio 2008.
Asp.Net 2.0 : Phiên bản này được phát hành vào tháng 3 năm 2010 trên bộ .Net Framework 3.5 và .Net Framework 4.0 bộ Visual Studio 2010. 
Asp.Net MVC 3 : Phiên bản này được phát hành vào tháng 1 năm 2011 trên nền tảng bộ .Net Framework 4.0, các đặc điểm chính của phiển bản này : Asp.Net 4.0 : Phiên bản này được phát hành vào tháng 8 năm 2012 trên nền tảng bộ .Net Framework 4.0 và .Net Framework 4.5 trên phiên bản Visual Studio 2010 SP1 and Visual Studio 2012. Phiên bản này có các đặc điểm chính như sau : Asp.Net MVC 5 : Phiên bản này được phát hành vào tháng 10 năm 2013 trên nền tảng bộ .Net Framework 4.5 và .Net Framework 4.5.1 trên phiên bản Visual Studio 2013. Các đặc điểm chính của phiên bản này như sau : 3. Kiến trúc ứng dụng Asp.Net MVC
3.1 Giao tiếp trong kiến trúc Asp.Net MVC
Các thành phần cơ bản của ứng dụng Asp.Net MVC bao gồm : Các thành phần này giao tiếp với nhau nhằm xử lý các yêu cầu của ứng dụng Asp.Net MVC. Quá trình xử lý yêu cầu thường liên quan tới một chuỗi các xử lý, mỗi xử lý sẽ được một component trong Asp.net đảm nhiệm.
  1. Trình duyệt gửi yêu cầu của ứng dụng Asp.Net MVC
  2. MVC Engine chuyển yêu cầu tới cho Routing engine (Bộ điều hướng)
  3. Routing engine kiểm tra cấu hình điều hướng (route configuration) của ứng dụng nhằm chuyển đến các controller phù hợp với yêu cầu.
  4. Khi Controller được tìm thấy, control này sẽ được thực thi
  5. Nếu Controller không được tìm thấy, bộ điều hướng sẽ chỉ ra rằng controller không được tìm thấy và MVC Engine sẽ thông báo lỗi cho trình duyệt.
  6. Controller giao tiếp với model, tầng Model đại diện cho các Entity bên trong hệ thống, Controller làm việc với tầng model để lấy thông tin cần cho người dùng.
  7. Controller yêu cầu View engine hiển thị thông tin dựa trên dữ liệu của tầng model
  8. View engine trả kết quả cho controller
  9. Controller gửi kết quả cho trình duyệt thông qua giao thức Http.
Hình số 5 : Giao tiếp trong kiến trúc Asp.Net MVC
3.2. Các vấn đề cơ bản về Url và Routing
Hầu hết các Web Framework như Asp.net Web Form, jsp … đều ánh xạ url vào 1 file được lưu trữ trên ổ đĩa.
Ví dụ : Asp.net MVC làm việc theo cách khác, thay vì ánh xạ các file trên ổ đĩa, nó sẽ trực tiếp ánh xạ vào các lớp, đó chính là các controller.
Ví dụ:
Địa chỉ Url : http://abc.com/admin, quá trình thực hiện sẽ điều hướng controller là admin, Action method mặc định trong controller là Index sẽ được gọi.
4.Tạo ứng dụng Asp.Net MVC trong Visual Studio 2015
Bước 1 : Tạo Project và lựa chọn kiểu ứng dụng Asp.net MVC cần phát triển. Chọn New Project, Sau đó lựa chọn Visual C# phía bên trái, Sau đó chọn Web và lựa  chọn ASP.NET  Web Application. Đưa tên Ứng dúng Asp.Net MVC vào "MvcFirstApp", chọn thư mục lưu trữ và click OK để chuyển sang màn hình khác.
 
Hình số 6 : Visual Studio Asp.Net MVC
Bước 2 : Lựa chọn cấu hình ứng dụng Asp.Net MVC, chúng ta chọn Empty cho ứng dụng đầu tiên này.
Hình số 7 : Chọn mẫu Template ứng dụng Asp.Net MVC
Sau đó chúng ta click OK để tạo Project
Hình số 8 : Danh sách các file và cấu trúc ứng dụng Asp.Net MVC
Bước 3 : Chạy chương trình sử dụng (F5 hoặc chọn Menu Debug/Start Debugging). Chúng ta sẽ nhìn thấy thông báo lỗi ở hình số 9, do đây là project rỗng, khi chạy chương trình:
Hình số 9 : Thông báo lỗi khi không tìm thấy Control
Bước 4 : Thêm mới control Home và phương thức Index để thực hiện chương trình, thông qua các bước sau :
Hình số 10 : Chọn mẫu Controller
Hình số 11 : Cập nhật tên Controller
Bước 5 : Chạy lạy chương trình chương trình. Chúng ta sẽ nhìn thấy thông báo lỗi ở hình số 12, do đây ASP.Net MVC chưa tìm thấy view tương ứng với Control Home và phương thức Index.
Hình số 12 : Thông báo lỗi do chưa tìm thấy View
Bước 6 : Tạo mới View, thông qua các bước sau :
Hình số 13 : Tạo mới View của Phương thức Index trong Controller Home
Bước 7 : Xem và chỉnh sửa nội dung của View. Bổ xung thêm nội dung vào View <h3> Hello World ! </h3>, 
Hình số 14 : Hiển thị nội dung View
Bước 8 : Tiến hành chạy chương trình
Hình số 15 : Kết quả chạy chương trình

vertical_align_top
share
Chat...