Quy trình sản xuất phần mềm RUP (Rational Unified Process)

Quy trình sản xuất phần mềm RUP (Rational Unified Process)
access_time 10/29/2015 10:07:19 PM
person Nguyễn Mạnh Hùng
1. Giới thiệu

Rational Unified Process – Tiến trình hợp nhất được phát triển bởi hãng IBM. Tiến trình này yêu cầu việc phát triển ứng dụng một cách chặt chẽ và nghiêm ngặt với việc đưa ra các mẫu được thực hiện nhanh chóng qua các cuộc làm việc vớI khách hàng và nhóm dự án, việc lập kế hoạch và đưa ra các chức năng hệ thống một cách tích cực. Kết quả sẽ đưa ra một ứng dụng đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng và giúp cho quá trình lên kế hoạch và thực thi nhanh chóng.

Tiến trình hợp nhất là gì ?
Hình số 1 : Khái niệm tiến trình
Tiến trình hợp nhất (Rational Unified Process–RUP) phát triển phần mềm  lặp qua 4 pha. Trong mỗi một pha, các hoạt động và luồng dự liệu chính  của pha đó sẽ dược thực hiện.
Hình số 2 : Các pha của Rup
Tiến trình của Rup chia thành 4 pha : Phân biệt giữa các pha là các cột mốc (Milestone) đánh dấu sự kết thúc của mỗi pha. Ở mỗi giai đoạn lại chia thành các bước lặp (Iteration), kết thúc mỗi bước lặp tạo ra một sản phẩm có thể vận hành được.
Tiến trình hợp nhất có các đặc trưng cơ bản như sau :   Mô tả luồng công việc tại mỗi bước lặp :
 Hình số 3 : Mô tả các bước thực hiện tại mỗi bước lặp
 
2. Các hoạt động chính trong các pha
2.1 Các hoạt động trong pha khởi đầu (Inception)
Trong pha khởi đầu các công việc chính cần thực hiện như sau : Sau đây sẽ mô tả chi tiết về các hoạt động này

a. Mô hình hóa nghiệp vụ
Hoạt  động này là việc thu thập các thông tin hoạt động cụ thể nhằm sinh ra các tài liệu sau:   b. Các yêu cầu
2.2 Các hoạt động trong pha xây dựng phác thảo (Elaboration)
Các hoạt động cơ bản trong pha này là hoạt động phân tích và thiết kế. Các tài liệu sau đây được sinh ra :
2.3 Các hoạt đông trong pha xây dựng (Construction)
Trong pha này cần thực hiện 2 hoạt động chính bao gồm : Sau đây sẽ mô tả chi tiết của 2 hoạt động này :
a. Thực hiện (Implementation)
Các hoạt động hệ thống ở mức thấp nhất : các thành phần và sự tích hợp giữa chúng.  b. Kiểm tra (Test)
Các tài liệu sau đây được sử dụng trong hoạt động này.
2.4 Các hoạt động trong pha chuyển giao (Transition)
Các hoạt động trong pha này bao gồm :
vertical_align_top
share
Chat...