Kết thúc khóa học: Lập trình C# 8.0 Cơ bản và Nâng cao

Kết thúc khóa học: Lập trình C# 8.0 Cơ bản và Nâng cao
access_time 9/6/2020 12:00:00 AM
person Nguyễn Mạnh Hùng

1. Mục tiêu của khóa học

C# là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng do Microsoft thiết kế, ngôn ngữ này được sử dụng để phát triển các ứng dụng chạy trên các nền tảng như Desktop, Service, web , Add on, game …;

Khóa học nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngôn ngữ C# 8.0, ngoài ra học viên còn được tiếp cận với các nguyên tắc phân tích thiết kế “Hướng đối tượng” trong việc xây dựng các ứng dụng thông qua ngôn ngữ lập trình C# 8.0. Học viên sẽ được khám phá các tính năng của bộ công cụ "Visual Studio 2019 " và các đặc trưng cao cấp của ngôn ngữ C# 8.0 như Lambda, Generic, Collection, linq, …

2. Giảng viên

+ Giảng viên : Ths Nguyễn Mạnh Hùng

+ Thời gian: Từ 22/7/202020 đến 5/9/2020

+ Địa điểm đào tạo: No14C Khu đô thị Định Công – Hoàng Mai Hà Nội

3. Học viên

+ Nguyễn Anh Dũng : Chuyên viên CNTT – Tổng công ty EVN Việt Nam

Khóa học được thiết kế một cách khoa học, hiện đại với nội dung được mô tả như sau.

4. Nội dung khóa học

Bài 1.Net framewok 3.x và Visual Studio 2019
1.1 Giới thiệu về Net Framework và Net Framework Core 3.1 và lịch sử phát triển
1.2 Cấu trúc bộ Net Framework
1.3 Visual Studio 2019
1.4 Cách thức và cơ chế biên dịch chương trình C#
1.5 Cài đặt môi trường và Team Foundation Service
Bài 2 Kiểu dữ liệu
2.1 Từ khóa C# 8.0
2.2 Biến hằng và kiểu dữ liệu cơ bản
2.3 Kiểu dữ liệu mởi rộng trong C# 8
2.4 Kiểu null và kiểu tham chiếu
2.5 Khai báo biến
2.6 Boxing và Unboxing
2.7 Vào ra thông qua Console
2.8 Quản lý bộ nhớ (Stack, Heap)
Bài 3 Biểu thức và các phép toán
3.1 Các toán tử (Toán học, quan hệ, tăng/giảm, điều kiện…)
3.2 Độ ưu tiên của các toán tử
3.3 Chuyển kiểu dữ liệu
Bài 4 Cấu trúc điều khiển
4.1 Cấu trúc if, switch
4.2 Cấu trúc for, while, foreach
4.3 Lệnh goto, return
Bài 5 Làm việc Mảng
5.1 Mảng 1 chiều
5.2 Mảng nhiều chiều
5.3 Mảng chuyên biệt trong C#
Bài 6 Review Kiến thức
6.1 Phép toán và toán tử
6.2 Cấu trúc điều kiển
6.3 Mảng
6.4 Các toán liên quan tới sắp xếp dữ liệu
Bài 7:  String và Struct
7.1 Lớp String
7.2 String builder
7.3 Các bài toán liên quan tới String
7.4 Struct và các đặc trưng
7.5 Struct lồng nhau
7.6 Date, time struct
Bài 8 Phương thức (Method) và tham biến
8.1 Phương thức và các đặc trưng
8.2 Tham biến (paramater) và tham biến lựa chọn
8.3 Truyền tham biến thông qua giá trị và thông qua tham chiếu
Bài 9 Lớp và đối tượng
9.1 Các đặc trưng cơ bản của lập trình hướng đối tượng
9.2 UML và Modeling Project
9.3 Định nghĩa lớp (Thuộc tính, phương thức, quyền truy xuất…)
9.4 Khai báo và khởi tạo đối tượng
9.5 Phương thức thiết lập và phương thức hủy
9.6 Garbage Collection
9.7 Lớp Static, phương thức Static và thuộc tính Static
Bài 10 Thừa kế và tính đa hình
10.1 Lớp cơ sở
10.2 Lớp dẫn xuất
10.3 Mối quan hệ giữa lớp cơ sở và lớp dẫn xuất
10.4 "Phương thức khởi tạo và hủy trong lớp dẫn xuất
"
10.5 Tính đa hình và Mối quan hệ giữa các đối tượng trong sơ đồ kế thừa
10.6 Hàm ảo
10.7 Lớp trừu tượng và hàm ảo thuần túy
Bài 11 Interface và Operator Overloading
11.1 Định nghĩa và các đặc trưng của Interface
11.2 Thực thi Interface đa cấp
11.3 Interface và Class
11.4 Sử dụng Interface như một tham số
11.5 Pattern Repository
11.6 Operator Overloading
11.7 Bài tập kết hợp Interface và Class, có sử dụng pattern Repository
Bài 12 Delegates, Events và Lambda
12.1 Delegate và các đặc trưng
12.2 Generic Delegate
12.3 Anonymous Method
12.4 Sự khác nhau Delegate và Interface
12.5 Event và các đặc trưng
12.6 Biểu thức Lambda
Bài 13 Errors and Exceptions
13.1 Giới thiệu về Error và Exception
13.2 Sơ đồ cây Exception và các từ khóa,lớp liên quan
13.3 Các đặc trưng cơ bản try catch
13.4 Checked/unchecked
Bài 14 Review Kiến thức
14.1 Anonymous Method
14.2 Biểu thức Lambda
14.3 Xử lý error và exception
14.4 Bài tập luyện tập
Bài 15 Generic
15.1 Tổng quát Generic
15.2 Generic class
15.3 Generic method
15.4 Generic interface
Bài 16 Generic với tập hợp
16.1 IEnumerators, Hashtable, SortedList..
16.2 Generic List<T>
16.3 Generic Queue<T>
16.4 Generic Stack<T>
Bài 17 Phương thức asynchronous
17.1 Đặc trưng các phương thức synchronous
17.2 Phương thức asynchronous với các phiên bản .Net và .Net core
17.3 Từ khóa Async and Await
17.4 Các vấn đề mở rộng với Phương thức sync
17.5 Async stream
Bài 18 Thao tác với IO
18.1 Làm việc với file
18.2 Làm việc với ổ đĩa
18.3 Các phương thức asynchronous với IO
18.4 Các vấn đề khác
18.5 Bài tập có liên quan tới đọc và ghi dữ liệu
Bài 19 Linq
19.1 Tổng quát Linq
19.2 Linq to Object
19.3 Linq to XML
19.4 Linq to Sql
19.5 Bài tập có liên quan Linq
Bài 20 Assembly
20.1   Giới thiệu Assembly
20.2   Private Assembly
20.3 Share Assembly
20.4 Type Reflection và các vấn đề liên quan
20.5 Bài tập có liên quan Assembly
Bài 21 Tổng kết
21.1 Review toàn bộ kiến thức
21.2 Bài tập cuối khóa học

 

 


vertical_align_top
share
Chat...