Phương thức nhập xuất dữ liệu cơ bản - Ngôn ngữ lập trình C - Bài 4

Phương thức nhập xuất dữ liệu cơ bản - Ngôn ngữ lập trình C - Bài 4
access_time 10/1/2019 12:00:00 AM
person Nguyễn Mạnh Hùng
1- Giới thiệu

Thao tác nhập xuất dữ liệu trong lập trình C là thao tác xuất dữ liệu ra màn hình và nhập dữ liệu vào từ bàn phím.
Ngôn ngữ lập trình C cung cấp Thư viện nhập xuất chuẩn trong C là <stdio.h>, do đó các lập trình viên cần khai báo thư viện này trước khi thực hiện việc nhập xuất dữ liệu bằng chỉ thị #include.<stdio.h> cung cấp cho chúng ta hai hàm nhập và xuất dữ liệu có định dạng: 2. Hàm xuất dữ liệu printf

Trong ngôn ngữ lập trình C11 vẫn sử dụng printf để xuất dữ liệu ra màn hình theo một khuôn dạng dữ liệu nhất định do lập trình viên đưa ra thông qua bộ xuất dữ liệu chuẩn stdout. Dạng tổng quát của hàm printf được quy định theo tài liệu chuẩn ISO IEC 9899 2001 như sau:
#include <stdio.h>
int printf(const char * restrict format, arg1, arg2 …);
Hàm printf thực hiện chuyển kiểu (convert), định dạng (format) và thực hiện in thông tin dựa trên danh sách các đối số (arg1, arg2...) Mô tả chi tiết hàm printf
restrict format : Con trỏ kiểu char chứa chuỗi điều khiển bao gồm 3 loại ký tự sau đây :
%[-][fw][pp] Kytuchuyendang
Hình số 1 : Minh họa hàm printf
3. Hàm nhập dữ liệu scanf

Là hàm được sử dụng để nhập dữ liệu từ bàn phím theo khuôn dạng xác định thông qua dữ liệu nhập chuẩn stdin.
Dạng tổng quát của hàm scanf được quy định theo tài liệu chuẩn ISO IEC 9899 2001 như sau:
#include <stdio.h>
int scanf(const char * restrict format, arg1, arg2 …);
Tương tự như hàm printf, danh sách tham số (arg1, arg2 …) của scanf cũng được phân cách bằng dấu “,”. Tuy nhiên, tham số phải được truyền vào dưới dạng tham chiếu, tức truyền vào địa chỉ của biến.
Tham chiếu của các kiểu dữ liệu cơ bản (primitive data type) như int, float, char, … là & (address-of operator) cùng với tên biến. Đối với các kiểu dữ liệu dẫn xuất (ví dụ như chuỗi ký tự), tham chiếu đơn giản là tên biến.
Chuỗi điều khiển - restrict format
Chuỗi điều khiển của hàm scanf có thể bao gồm những thành phần sau: Lỗi thường gặp với hàm scanf :  Đối với một số lập trình viên mới làm quen lập trình C thường hay quên không truyền tham chiếu vào hàm scanf. Cách khắc phục là thêm ký tự & trước tên biến.
Ví dụ minh họa
Hình số 2 : Minh họa hàm scanf và printf

vertical_align_top
share
Chat...