Lập trình C 11

Bộ tiền xử lý "Preprocessor - Lập trình C: Bài 20

access_time 10/22/2019 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ tiền xử lý "Preprocessor - Lập trình C: Bài 20close

Trong bài viết này sẽ trình bày toàn bộ các kỹ thuật liên quan tới bộ tiền xử lý như : Các khái niệm cơ bản về bộ tiền xử lý, thứ tự thực thi bộ tiền xử lý, các vấn đề cụ thể liên quan tới bộ tiền xử lý như chỉ thị #include, định nghĩa các macro #define ...

Xử lý dữ liệu tệp nhị phân - Lập trình C : Bài 19

access_time 10/18/2019 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Xử lý dữ liệu tệp nhị phân - Lập trình C : Bài 19close

Phần này sẽ trình bày các vấn đề liên quan tới xử lý dữ liệu file nhị phân, ngoài ra các vấn đề liên quan tới việc lưu và đọc dữ liệu được trình bày trong file dưới dạng bản nghi hay bảng. Ngoài ra còn có các vấn đề liên quan tới việc truy vấn thông tin file theo kiểu ngẫu nhiên (Căn cứ dựa trên vị trí con trỏ file)....

Xử lý dữ liệu tệp văn bản - Lập trình C : Bài 18

access_time 10/17/2019 12:00:00 AM

person Đào Minh Giang

Xử lý dữ liệu tệp văn bản - Lập trình C : Bài 18close

Dữ liệu file văn bản bao gồm một tập hợp các chuỗi ký tự và văn bản được tổ chức thành dòng. Mỗi dòng có độ dài khác nhau, số lượng lớn nhất các kí tự trong 1 dòng là 256 ký tự. Mỗi dòng được đánh dấu bởi ký tự kết thúc dòng hay dấu xuống dòng.... Trong phần này sẽ mô tả về cách thức xử lý dữ liệu tệp văn bản (file text) trong lập trình C

Tổng quát về xử lý file - Lập trình C : Bài 17

access_time 10/16/2019 12:00:00 AM

person Đào Minh Giang

Tổng quát về xử lý file - Lập trình C : Bài 17close

Bài khởi đầu trong loạt các bài viết về xử lý file trong lập trình C. Các khái niệm cơ bản có liên quan tới file như : Luồng dữ liệu, bộ nhớ đệm, con trỏ trỏ đến file và các hàm xử lý việc mở file, đóng file và giải phóng bộ nhớ đệm

Kiểu dữ liệu union và enum - Lập trình C: Bài 16

access_time 10/14/2019 12:00:00 AM

person Lê Đình Thành

Kiểu dữ liệu union và enum - Lập trình C: Bài 16close

Kiểu dữ liệu Union là kiểu dữ liệu có cấu trúc, tương tự như struct, union chứa một tập hợp các thành phần (member hoặc biến) có kiểu dữ liệu khác nhau. Điểm khác giữa struct và union là các thành phần trực thuộc union đều lưu trữ tại cùng một địa chỉ. Kích cỡ lưu trữ của Union là kích cỡ của một thành phần có chứa dữ liệu lớn nhất.

Dữ liệu kiểu cấu trúc - Lập trình C : Bài 15

access_time 10/12/2019 12:00:00 AM

person Đào Minh Giang

Dữ liệu kiểu cấu trúc - Lập trình C : Bài 15close

Trong quá trình xây dựng ứng dụng, ngoài các kiểu dữ liệu do ngôn ngữ lập trình C hỗ trợ, thì C còn cho phép các lập trình viên có thể tự định nghĩa các kiểu dữ liệu riêng của mình. Các kiểu dữ liệu này được gọi là kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa “Kiểu dữ liệu người dùng” hay kiểu dữ liệu hướng người dùng.

Con trỏ trong Ngôn ngữ lập trình C – Phần 5 : Bài 14

access_time 10/11/2019 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Con trỏ trong Ngôn ngữ lập trình C – Phần 5 : Bài 14close

Đây là phần cuối cùng liên quan tới con trỏ. Trong phần này tôi sẽ trình bày các vấn đề liên quan tới con trỏ hàm và cấp phát bộ nhớ động

Con trỏ trong Ngôn ngữ lập trình C – Phần 4 : Bài 13

access_time 10/10/2019 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Con trỏ trong Ngôn ngữ lập trình C – Phần 4 : Bài 13close

Tiếp theo phần 1, 2, 3 trong phần 4 tôi sẽ trình bày về con trỏ trỏ tới con trỏ, mảng của con trỏ, con trỏ và mảng 2 chiều. Đây là phần có kiến thức chuyên sâu về con trỏ do vậy các bạn cần đọc kỹ các phần trước mà tôi đã trình bày.

Con trỏ trong Ngôn ngữ lập trình C – Phần 3 : Bài 12

access_time 10/9/2019 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Con trỏ trong Ngôn ngữ lập trình C – Phần 3 : Bài 12close

Tiếp tục các bài trình bày liên quan tới con trỏ, phần 3 này tôi tập trung trình bày về các phép toán cộng, trừ, tăng, giảm và phép so sánh của con trỏ.

Con trỏ trong Ngôn ngữ lập trình C – Phần 2 : Bài 11

access_time 10/8/2019 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Con trỏ trong Ngôn ngữ lập trình C – Phần 2 : Bài 11close

Một trong những ứng dụng điển hình của con trỏ đó là việc hỗ trợ gọi thông qua tham chiếu. Tuy nhiên ngôn ngữ lập trình C, không hỗ trợ việc bằng cách sử dụng gọi thông qua tham chiếu như các ngôn ngữ PASCAL, FORTRAN ...

Khởi đầu với con trỏ trong Ngôn ngữ lập trình C - Bài 10

access_time 10/7/2019 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Khởi đầu với con trỏ trong Ngôn ngữ lập trình C - Bài 10close

Con trỏ trong lập trình C là một phần rất quan trọng. Trong ngôn ngữ lập trình C có quá nhiều vấn đề có thể giải quyết được thông qua con trỏ. Sử dụng con trỏ sẽ hiệu quả hơn so với các giải pháp khác. Nhưng dường như con trỏ cũng làm cho các đoạn mã trở lên khó hiểu hơn. Đi đôi với độ hiệu quả và sức mạnh của con trỏ thì lập trình viên cũng đối mặt với độ phức tạp khi sử dụng con trỏ.

Hàm trong Ngôn ngữ lập trình C : Phần 1 - Bài 9

access_time 10/3/2019 12:00:00 AM

person quản trị viên

Hàm trong Ngôn ngữ lập trình C : Phần 1 - Bài 9close

Trong lập trình C, Hàm là một chương trình con trong chương trình lớn. Hàm nhận (hoặc không) các đối số và trả lại (hoặc không) một giá trị cho chương trình gọi nó. Trong trường hợp không trả lại giá trị, hàm hoạt động như một thủ tục.

Cấu trúc lặp trong Ngôn ngữ lập trình C - Bài 7

access_time 10/2/2019 12:00:00 AM

person quản trị viên

Cấu trúc lặp trong Ngôn ngữ lập trình C - Bài 7close

Các cấu trúc for, do.. while, while … Cấu trúc này nhằm tổ chức thực thi các câu lệnh có mục đích lặp đi lặp lại nhiều lần. sử dụng cấu trúc lặp trong chương trình làm cho việc mô tả mã lệnh (code) trở nên ngắn gọn hơn rất nhiều

Mảng trong Ngôn ngữ lập trình C - Bài 8

access_time 10/2/2019 12:00:00 AM

person Lê Đình Thành

Mảng trong Ngôn ngữ lập trình C - Bài 8close

Một mảng là một nhóm các vị trí bộ nhớ liền kề mà tất cả đều có cùng loại. Để tham chiếu đến một vị trí cụ thể nào đó của mảng, lập trình viên sẽ sử dụng nhiều phương pháp để thực hiện. Phổ thông là thông qua tên mảng và số vị trí của cụ thể của một phần tử trong mảng.

Biến, hằng và các kiểu dữ liệu cơ bản trong Ngôn ngữ lập trình C– Bài 3

access_time 10/1/2019 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Biến, hằng và các kiểu dữ liệu cơ bản trong Ngôn ngữ lập trình C– Bài 3close

Tìm hiểu khái niệm biến, các đặc trưng của biến, các loại biến, khai báo biến với các kiểu dữ liệu cơ bản. Sử dùng hằng số và tìm hiểu về tên hằng, biến hằng

Phương thức nhập xuất dữ liệu cơ bản - Ngôn ngữ lập trình C - Bài 4

access_time 10/1/2019 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Phương thức nhập xuất dữ liệu cơ bản - Ngôn ngữ lập trình C - Bài 4close

Thao tác nhập xuất dữ liệu trong lập trình C là thao tác xuất dữ liệu ra màn hình và nhập dữ liệu vào từ bàn phím. Ngôn ngữ lập trình C cung cấp Thư viện nhập xuất chuẩn là <stdio.h>, sử dụng các hàm printf và scanf để thực hiện nhập dữ liệu từ bàn phím và hiển thị dữ liệu ra màn hình máy tính.

Biểu thức trong Ngôn ngữ lập trình C - Bài 5

access_time 10/1/2019 12:00:00 AM

person Lê Đình Thành

Biểu thức trong Ngôn ngữ lập trình C - Bài 5close

Định nghĩa biểu thức trong lập trình C, các toán tử, toán hạng và mô tả các toán tử có trong lập trình C như Toán tử số học (đại số), toán tử logic, toán tử tăng, giảm...

Cấu trúc lựa chọn trong Ngôn ngữ lập trình C - Bài 6

access_time 10/1/2019 12:00:00 AM

person Đào Minh Giang

Cấu trúc lựa chọn trong Ngôn ngữ lập trình C - Bài 6close

Các câu lệnh if, if else và switch là các câu lệnh nằm trong cấu trúc lựa chọn. Lập trình viên có thể lựa chọn dựa trên giá trị của biểu thức, chọn lọc thực thi các câu lệnh dựa trên các điều kiện đã được lựa chọn.

Giới thiệu Ngôn ngữ lập trình C - Bài 1

access_time 9/30/2019 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Giới thiệu Ngôn ngữ lập trình C - Bài 1close

Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ mệnh lệnh được phát triển từ đầu thập niên 1970 bởi Ken Thompson và Dennis Ritchie để dùng trong hệ điều hành UNIX. Từ dó, ngôn ngữ này đã lan rộng ra nhiều hệ điều hành khác và trở thành một những ngôn ngữ phổ dụng nhất

Cấu trúc Cơ bản của chương trình trong Ngôn ngữ lập trình C – Bài 2

access_time 9/30/2019 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Cấu trúc Cơ bản của chương trình trong Ngôn ngữ lập trình C – Bài 2close

Bài học minh họa cấu trúc của một chương trình C đơn giản, và cách thức tạo ra chương trình C bằng việc sử dụng công cụ Eclipse

Bài 1 : Giới thiệu lập trình C++

access_time 1/25/2018 12:00:00 AM

person quản trị viên

Bài 1 : Giới thiệu lập trình C++close

Ngôn ngữ lập trình C++ được phát triển từ ngôn ngữ C. Nó chính là mở rộng của ngôn ngữ C, có nghĩa là nó được bổ sung các đặc tính mới của ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Đây là ngôn ngữ ngày nay vẫn được phát triển mạnh mẽ, tuy nhiên do nhiều trường đại học ở VN không đào tạo về ngôn ngữ này do vậy tôi và các cộng sự sẽ giúp các bạn tìm hiểu về ngôn ngữ này qua một loạt các bài viết sắp tới.

vertical_align_top
share
Chat...