Thông tin chi tiết khóa học

Khóa học: Lập trình C# 8.0 Cơ bản và Nâng cao

Ngôn ngữ cơ sở để xây dựng hầu hết các ứng dụng .NET;
Giờ học60giờ (Sáng 8h - 11h, Chiều 13h-16h, Tối 18h - 21h )
Địa điểmPhòng 403, Nơ 14C, Khu đô thị mới Định Công
Khai giảngDự kiến 15/7/2020 -> 01/8/2020
Thời gian3 giờ x 20 buổi = 60 giờ
Số h.viên / lớp6 - 8 người
Máy tínhH.viên tự trang bị máy xách tay
Học phí4.200.000 đ (70.000 đ /giờ)

1. Mục tiêu của khóa học

C# là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng do Microsoft thiết kế, ngôn ngữ này được sử dụng để phát triển các ứng dụng chạy trên các nền tảng như Desktop, Service, web , Add on, game …;

Khóa học nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngôn ngữ C# 8.0, ngoài ra học viên còn được tiếp cận với các nguyên tắc phân tích thiết kế “Hướng đối tượng” trong việc xây dựng các ứng dụng thông qua ngôn ngữ lập trình C# 8.0. Học viên sẽ được khám phá các tính năng của bộ công cụ "Visual Studio 2019 " và các đặc trưng cao cấp của ngôn ngữ C# 8.0 như Lambda, Generic, Collection, linq, …

Khóa học được thiết kế một cách khoa học, hiện đại với nội dung được mô tả như sau.

2. Nội dung khóa học

Bài 1 : Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# và .Net Framework Core 3.x

+ Tổng quát về .Net Framework Core 3.x

+ Kiến trúc chung .Net Framework Core 3.x

+ Các phiên bản .Net Framework Core 3.x

+ Các thành phần cơ bản .Net Framework Core 3.x

+ Giới thiệu CLR

+ Ngôn ngữ lập trình C#

+ Bộ Visual Studio 2019 và Các ứng dụng

+ Xây dựng ứng dụng đầu tiên bằng Ngôn ngữ C#

+ Bài tập

Bài 2 : Biến và kiểu dữ liệu

+ Biến, Hằng và các đặc trưng

+ Các từ khóa chính ngôn ngữ C# và quy tắc đặt tên biến

+ Ví dụ Biến và Hằng

+ Kiểu dữ liệu

+ Kiểu dữ liệu cơ bản

+ Phép toán số học

+ Các hàm xuất ra màn hình

+ Các hàm nhập từ bàn phím

+ Ví dụ minh họa kiểu dữ liệu cơ bản và các hàm xuất nhập dữ liệu

+ Định dạng kiểu số và chuỗi khi xuất dữ liệu

+ Chuyển kiểu và ép kiểu

+ Kiểu dữ liệu tham chiếu

+ Ví dụ kiểu dữ liệu tham chiếu

+ Kiểu Enum

+ Ví dụ minh họa Enum

+ Structure

+ Ví dụ Structure

+ Box và UnBox

+ Ví dụ minh họa Boxing và Unboxing

+ Chú thích trong lập trình C#

+ Tổng kết bài học

+ Bài tập

Bài 3 : Toán tử, biểu thức và IF-ELSE-SWITCH

+ Giới thiệu chung về toán tử

+ Toán tử số học

+ Ví dụ Toán tử số học

+ Toán tử logic

+ Ví dụ toán tử logic

+ Toán tử điều kiện

+ Ví dụ Toán tử điều kiện

+ Toán tử ++ và –

+ Ví dụ minh họa toán tử ++ và –

+ Phép gán

+ Thứ tự ưu tiên trong lập trình

+ Lệnh IF, IF-ELSE và IF lồng nhau

+ Ví dụ minh họa lệnh IF

+ Lệnh SWITCH

+ Ví dụ minh họa SWITCH

+ Tổng kết bài học

+ Bài tập

Bài 4 :Lệnh lặp, ngắt và Mảng dữ liệu

+ Lệnh lặp và ngắt

+ Lệnh lặp For

+ Ví dụ minh họa Lệnh lặp For

+ Lệnh lặp While

+ Ví dụ minh họa While

+ Lệnh lặp Do-While

+ Ví dụ minh họa Do-While

+ Lệnh Break và Continue

+ Lệnh Goto và return

+ Ví dụ minh họa Goto và return

+ Mảng 1 chiều

+ Sử dụng Forearch để truy xuất dữ liệu

+ Sử dụng For, While, Do-While để thao tác với Mảng 1 chiều

+ Thao tác mảng nâng cao thông qua lớp Array

+ Tổng kết bài học

+ Ví dụ minh họa Array

+ Bài tập

Bài 5 : Lớp và đối tượng

+ Tổng quát Lập trình hướng đối tượng

+ Các đặc trưng của lập trình hướng đối tượng

+ Khái niệm về đối tượng

+ Đặc điểm và Hành vi

+ Tổng quát về Lớp - Class

+ Định nghĩa Lớp - Class

+ Tạo đối tượng

+ Ví dụ minh họa Định nghĩa Class và Tạo đối tượng

+ Cách đặt tên Class

+ Phương thức và việc tạo và gọi Phương thức

+ Tham số truyền vào của Phương thức

+ Ví dụ minh họa Phương thức

+ Nạp chồng phương thức

+ Ví dụ minh họa Nạp chồng phương thức

+ Từ khóa this

+ Phương thức khởi tạo

+ Ví dụ minh họa Phương thức khởi tạo

+ Truy xuất thông tin và tính đóng gói

+ Ví dụ minh họa Truy xuất thông tin

+ Tổng kết bài học

+ Bài tập

Bài 6 : Thừa kế và tính đa hình

+ Định nghĩa thừa kế

+ Mục đích của thừa kế

+ Thừa kề đa mức

+ Thực hiện thừa kế trong lập trình C#

+ protected và phạm vi truy cập thông tin

+ Ví dụ minh họa Kế thừa

+ Sử dụng base

+ Ví dụ minh họa sử dụng base

+ Kế thừa phương thức khởi tạo

+ Ví dụ minh họa Kế thừa phương thức khởi tạo

+ Ghi đè phương thức

+ Gọi các phương thức của lớp cơ sở từ lớp dẫn xuất

+ Ví dụ minh họa ghi đè phương thức và gọi phương thức từ lớp dẫn xuất

+ Giới thiệu lớp vô sinh

+ Ví dụ minh họa lớp vô sinh

+ Lớp trừu tượng và phương thức trừu tượng

+ Ví dụ minh họa Lớp trừu tượng và Phương thức trừu tượng

+ Tính đa hình

+ Ví dụ minh họa tính đa hình

+ Tổng kết bài học

+ Bài tập

Bài 7 : Interface và Indexers

+ Mục đích Interface

+ Khai báo Interface

+ Ví dụ minh họa

+ Thực thi Interface

+ Ví dụ minh họa thực thi Interface

+ Thừa kế Interface

+ Ví dụ minh họa thừa kế Interface

+ is và as với Interface

+ So sánh lớp trừu tượng và Interface

+ Giới thiệu Indexers

+ Khai báo Indexers

+ Ví dụ minh họa Indexers

+ Sử dụng nhiều tham biến với Indexers

+ Ví dụ minh họa

+ Tổng kết bài học

+ Bài tập

Bài 8 : Namespase và Xử lý Exception

+ Giới thiệu Namespace

+ Sử dụng Namespace

+ Ví dụ minh họa Namespace

+ Định nghĩa Namespace

+ Phạm vi truy cập Namespace và Các Namespace lồng nhau

+ Sử dụng biệt danh để truy cập nhanh Namespase

+ Ví dụ minh họa

+ Khái niệm Exception và mục đích xử lý Exception

+ Phân loại Exception

+ Các thuộc tính của lớp Exception

+ Ví dụ minh họa

+ Cấu trúc Try-Catch, finally và throw

+ Ví dụ minh họa minh họa

+ Try-Catch lồng nhau

+ Ví dụ minh họa

+ Tạo Class kế thừa từ lớp Exception

+ Ví dụ minh họa

+ Tổng kết bài học

+ Bài tập

Bài 9 : Làm việc với DateTime, Text

+ Lớp Datetime

+ Ví dụ minh họa

+ Lớp TimeSpan

+ Ví dụ minh họa

+ Lớp String

+ Ví dụ minh họa lớp String

+ Lớp StringBuilder

+ Ví dụ minh họa lớp StringBuider

+ Các vấn để xử lý liên quan tới String

+ Ví dụ minh hóa format String

+ Ví dụ minh hóa So sánh String, phân tách String

+ Ví dụ minh họa Tìm kiếm String

+ Chuyển đổi String sang DateTime

+ Ví dụ minh họa Chuyển đổi String sang DateTime

+ Tổng kết bài học

+ Bài tập

Bài 10 : Event, Delegate

+ Khái niệm và đặc điểm của Delegate

+ Khai báo Delegate

+ Ví dụ minh họa khai báo Delegate

+ Sử dụng Delegate

+ Ví dụ minh họa sử dụng Delegate

+ Nhiều Delegate

+ Ví dụ minh họa

+ Khái niệm và đặc điểm Event

+ Khai báo và cách sử dụng Event

+ Ví dụ minh họa

+ Tổng kết bài học

+ Bài tập

Bài 11 : Generic

+ Định nghĩa và mô tả Generic

+ Namespace, Class và Interface với Generic

+ Ví dụ minh họa

+ Tạo Class với Generic

+ Thừa kế Generic

+ Ví dụ minh họa

+ Phương thức với Generic

+ Ví dụ minh họa

+ Interface với Generic

+ Ví dụ minh họa

+ Generic với Delegate

+ Ví dụ minh họa

+ Generic và Arrays, List và Dictionary

+ Ví dụ minh họa

+ Tổng kết bài học

+ Bài tập

Bài 12 : Lập trình Linq

+ Tổng quát về Linq

+ Linq và Generic

+ Ví dụ minh họa Linq và Generic

+ Linq và vấn đề truy vấn dữ liệu

+ Ví dụ minh họa truy vấn dữ liệu

+ Chuyển đổi dữ liệu với Linq

+ Ví dụ minh họa chuyển đổi dữ liệu

+ Linq và truy vấn dữ liệu với ArrayList

+ Ví dụ minh họa Linq và truy vấn dữ liệu với ArrayList

+ Linq và XML

+ Ví dụ minh họa Linq và XML

+ Tổng kết bài học

+ Bài tập

Bài 13 : Phương thức và kiểu dữ liệu nâng cao

+ Phương thức Anonymous

+ Ví dụ minh họa phương thức Anonymous

+ Kiểu dữ liệu Anonymous

+ Ví dụ kiểu dữ liệu Anonymous

+ Biểu thức Lambda

+ Câu lệnh Lambda

+ Ví dụ minh họa Lambda

+ Lambda với truy vấn thông tin

+ Ví dụ minh họa Lambda với truy vấn thông tin

+ Phương thức mở rộng

+ Ví dụ minh họa Phương thức mở rộng

+ Giới thiệu kiểu Nullable

+ Đặc điểm và cách sử dụng kiểu dữ liệu Nullable

+ Chuyển đổi dữ liệu kiểu Nullable

+ Ví dụ minh họa kiểu dữ liệu Nullable

+ Giới thiệu về Partial Types

+ Đặc điểm và cách thức thực thi với Partial types

+ Ví dụ minh họa Partial Types

+ Partial với lớp và Phương thức

+ Ví dụ minh họa Partial với lớp và Phương thức

+ Giới thiệu Tuples

+ Đặc điểm và cách thức sử dụng Tuple

+ Ví dụ minh họa Tuple

+ Tổng kết bài học

+ Bài tập

Bài 14 : Bài tập cuối khóa học

3. Thời gian và Đối tượng học viên

a.      Thời gian :

Khóa học lập trình hướng đối tượng C#8 có thời lượng học 60 tiếng trong đó (30 tiếng lý thuyết và 30 tiếng thực hành).

b.      Đối tượng

Khóa học này áp dụng cho tất cả các học viên từ sinh viên, học sinh và các đối tượng đã đi làm lập trình muốn quan tâm xây dựng ứng dụng trên cơ sở nền tảng bộ Visual Studio 2019.

vertical_align_top
share
Chat...